Bài kiểm tra hằng tháng : Nhân viên kinh doanh dự án lẻ

Bài kiểm tra 01 - Nhân viên kinh doanh lẻ

Kết quả bài kiểm tra sẽ được tính vào điểm KPI của bạn :

  • Câu không kịp trả lời sẽ coi như trả lời sai
  • Bạn sẽ bị trừ 1 điểm vào điểm cá nhân cho mỗi câu trả lời sai